വാക്കിലെ ശരി -117

അനുഗൃഹീത ഗായകന്‍ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ നിര്യാണവാര്‍ത്ത പത്രങ്ങളില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങള്‍. കേരള മീഡിയ ആക്കാഡമിയുടെ ‘മാദ്ധ്യമജാലകം’ പരിപാടിയിലെ ഒരു ഭാഗം

https://www.youtube.com/watch?v=onBo0caXtRo

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation